Xin ý kiến góp ý dự thảo 2 Quy chuẩn QCVN 02-01 ''Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm''

  15/08/2017

Triển khai nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung QCVN 02-01 ''Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm''; Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản đã xây dựng dự thảo 2 của Quy chuẩn sau khi tổng hợp kết quả góp ý của các đơn vị.

Để có căn cứ hoàn thiện quy chuẩn, Trung tâm trân trọng đề nghị các đơn vị cho ý kiến góp ý về mặt nội dung của bản dự thảo 2. Quý đơn vị có thể download các file có liên quan theo đường dẫn sau:

1. Công văn số: 77/KNKC-NV về việc góp ý dự thảo quy chuẩn

2. Mẫu phiếu góp ý dự thảo quy chuẩn.

3. Dự thảo 2 QCVN 02-01 sửa đổi.

4. Thuyết minh dự thảo quy chuẩn.

5. Bảng tổng hợp góp ý dự thảo lần 1.

 

Bình luận

Tin tức mới