Tư vấn - Đào tạo

  09/05/2016

Tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005, nguyên tắc HACCP trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản;

Tư vấn xây dựng và áp dụng qui phạm thực hành nuôi trồng tốt (GAP) cho các cơ sở trồng trọt; chăn nuôi; thủy sản;

 Tư vấn lựa chọn và đào tạo các phương pháp phân tích nhanh về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

 Tư vấn xây dựng/cải tiến và triển khai phương pháp/ ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.

 Tư vấn các giải pháp cho việc ngăn ngừa, giảm thiểu các mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm;

Bình luận

Tin tức mới