Tư vấn

  15/04/2016

 I. DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KIỂM NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005

 1. Giới thiệu:

  ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành.

 ISO/IEC 17025:2005 (hay TCVN ISO/IEC 17025:2008) có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

Đây là tiêu chuẩn được tích lũy kinh nghiệm nhiều năm trong việc tìm kiếm một chuẩn mực chung cho hệ thống quản lý dành cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nhằm đảm bảo kết quả đo lường/thử nghiệm đạt được kết quả tin cậy nhất.

 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng, vì vậy tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường/thử nghiệm tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.

 2. Đối tượng khách hàng:

 RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và vận hành quản lý phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho các phòng thử nghiệm chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản, bao gồm:

- Các phòng thử nghiệm tư nhân cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng thực phẩm.

- Các phòng thử nghiệm thuộc các đơn vị sự nghiệp như các trạm kiểm nghiệm, các Trung tâm kiểm nghiệm trực thuộc các Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Chi cục đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Các phòng thử nghiệm thuộc các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.

 3. Lợi ích:

Việc xây dựng và áp dụng quản lý phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sẽ mang lại nhiều lợi ích như

  - Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm

 - Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

 - Hoà nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

- Chứng minh được năng lực thử nghiệm đối với các bên quan tâm (khách hàng, cơ quản quản lý,…)

 4. Giá dịch vụ:   thỏa thuận dựa trên quy mô của phòng thử nghiệm, năng lực hiện có và nhu cầu phát triển của quý khách hàng, RETAQ sẽ thông báo mức giá tư vấn phù hợp nhất.

  II. DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN VSTP THEO NGUYÊN TẮC HACCP

 1. Giới thiệu:

(Hazard Analysis and Critical Control Points) là một hệ thống mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dựa trên việc phân tích mối nguy và xác định các biện pháp kiểm soát tại các điểm kiếm soát tới hạn do quân đội Mỹ và cơ quan nghiên cứu hàng không Mỹ (NASA) cùng phối hợp xây dựng để sản xuất các thực phẩm an toàn cho chương trình du hành không gian;

Các nguyên tắc và nội dung cơ bản của HACCP đã được Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex tiêu chuẩn hóa với số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.

Hiện nay, HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đối với các doanh nghiệp.

2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và vận hành chương trình HACCP cho các cơ sở chế biến, giết mổ, vận chuyển và bày bán sản phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản.

3. Lợi ích:

Việc doanh nghiệp được chứng nhận đã xây dựng và áp dụng chương trình HACCP trong quá trình sản xuất đem lại rất nhiều lợi ích như:

- Các mối nguy có khả năng gây mất an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất được kiểm soát một cách tối đa;

 - Khách hàng hài lòng và tin cậy hơn đối với chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp cung ứng.

4. Giá dịch vụ:  Thỏa thuận với mức giá tối ưu nhất dựa trên quy mô và nhu cầu phát triển của quý khách hàng.

III. DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ATTP THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000:2005

 1. Giới thiệu:

  ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ATTP do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO (International Organization for Standardization) ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng và các bên liên quan trên phạm vi toàn thế giới.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được thiết kế tích hợp với tiêu chuẩn ISO 9001- Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng, chương trình đảm bảo chất lượng và vệ sinh ATTP theo nguyên tắc HACCP và quy phạm sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất thực phẩm tạo điều kiện hợp nhất và đơn giản hóa từng bước khi áp dụng các hệ thống quản lý trong cùng một tổ chức. 

2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho các cơ sở chế biến, giết mổ, vận chuyển và bày bán sản phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản.

 3. Lợi ích:

Việc xây dựng, áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đối với một doanh nghiệp không những đem lại thuận lợi khi xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường lớn trên thế giới mà còn mang lại rất nhiều lợi ích khác như:

- Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quản lý, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tạo tiền đề cho việc cải thiện các hoạt động tổng thể của doanh nghiệp;

- Tích hợp các hệ thống quản lý khác (ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 14000..)

- Kiểm soát các mối nguy trong quá trình sản xuất có khả năng gây mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng;

- Đảm bảo được chất lượng sản phẩm trước khi cung ứng trên thị trường từ đó tăng cường uy tín, sự tin cậy và sự hài lòng của khách hàng.

 4. Giá dịch vụ:

Thỏa thuận với mức giá tối ưu nhất dựa trên quy mô và nhu cầu phát triển của quý khách hàng.

 IV. DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG QUY PHẠM THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (VIETGAP)

  1. Giới thiệu:

 Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) là tập hợp các tiêu chí hướng dẫn người sản xuất áp dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi

 2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và áp dụng VietGAP cho các cơ sở sản xuất và sơ chế các sản phẩm trồng trọt, thủy sản và chăn nuôi.

 3. Lợi ích:

Cơ sở được chứng nhận xây dựng và áp dụng VietGAP sẽ mang lại nhiều lợi ích như:

- Tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, ổn định thông qua việc kiểm soát các khâu trong quá trình sản xuât, sơ chế từ đó ngày một nâng cao sự tin cậy của khách hàng và cơ quan quản lý;

- Truy xuất được nguồn gốc sản phẩm khi có khiếu nại của khách hàng phát hiện sản phẩm không đảm bảo chất lượng;

- Bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động.

  4. Giá dịch vụ:

 Thỏa thuận với mức giá tối ưu nhất dựa trên quy mô và nhu cầu phát triển của quý khách hàng.

V. DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001

 1. Giới thiệu:

ISO 9001 là tiêu chuẩn yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO (International Organization for Standardization) ban hành.

Tiêu chuẩn ISO 9001 được thiết kế có thể tích hợp với các tiêu chuẩn và các chương trình đảm bảo chất lượng khác tạo điều kiện hợp nhất và đơn giản hóa từng bước khi áp dụng các hệ thống quản lý trong cùng một tổ chức.

 2. Đối tượng khách hàng:

 RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho các cơ sở chế biến, giết mổ, vận chuyển và bày bản sản trong chuỗi ung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản.

 3. Lợi ích:

Việc doanh nghiệp được chứng nhận đã xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 đem lại rất nhiều lợi ích như:

- Tích hợp các hệ thống quản lý khác (HACCP, ISO/IEC 17025, ISO 14000..);

- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;

- Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;

- Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;

- Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

- Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;

- Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;

- Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

 4. Giá dịch vụ: Thỏa thuận với mức giá tối ưu nhất dựa trên quy mô và nhu cầu phát triển của quý khách hàng.

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

 

 

Bình luận

Tin tức mới