Hiển thị
  16/09/2016

Dịch vụ cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo

Từ năm 2012, Trung tâm đã tổ chức thành công các chương trình thử nghiệm thành thạo hóa học và vi sinh vật trong thực phẩm (Danh mục Chương trình TNTT đã tổ chức)

  15/04/2016

Thực hiện giám sát an toàn thực phẩm chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản cho TP. Hồ Chí Minh

Ngày 08/4/2016, Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS đã có văn bản số 680/QLCL-CL2 gửi Sở Nông nghiệp&PTNT tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh hướng dẫn thực hiện giám sát ATTP chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản cho TP. Hồ Chí Minh

  15/04/2016

Thực hiện giám sát an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản tại các địa phương năm 2016

Ngày 08/4/2016, Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS đã có văn bản số 681/QLCL-CL2 gửi Sở Nông nghiệp&PTNT tp. các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn thực hiện giám sát ATTP nông sản, thủy sản năm 2016

  15/04/2016

Tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát an toàn thực phẩm, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có công văn số 612/QLCL-CL2 đề nghị Sở Nông Nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

  15/04/2016

Chỉ thị về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Ngày 13/4/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 2956/CT-BNN-QLCL về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản