Hiển thị
  15/04/2016

Tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát an toàn thực phẩm, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có công văn số 612/QLCL-CL2 đề nghị Sở Nông Nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

  15/04/2016

Chỉ thị về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Ngày 13/4/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 2956/CT-BNN-QLCL về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản