Hiển thị
  16/05/2018

Đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2018

Thông tin về chương trình TNTT và mẫu đăng ký tham gia

  13/03/2018

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2018

Thông tin về yêu cầu đối với các ứng viên dự tuyển vào các vị trí việc làm của Trung tâm

  09/03/2017

Kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thaọ năm 2017

Thông báo về kế hoạch tổ chức và mẫu đăng ký tham gia