Hiển thị
  09/03/2017

Kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thaọ năm 2017

Thông báo về kế hoạch tổ chức và mẫu đăng ký tham gia

  10/01/2017

Khảo sát mức độ hài lòng và nhu cầu tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2017

Khảo sát mức độ hài lòng của các chương trình thử nghiệm thành thạo

  16/09/2016

Dịch vụ cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo

Từ năm 2012, Trung tâm đã tổ chức thành công các chương trình thử nghiệm thành thạo hóa học và vi sinh vật trong thực phẩm (Danh mục Chương trình TNTT đã tổ chức)