Hiển thị
  13/06/2016

RETAQ thông báo kế hoạch thử nghiệm thành thạo năm 2016

Sau khi tổng hợp đăng ký tham gia các chương trình TNTT của các đơn vị gửi về, RETAQ chốt số lượng chương trình TNTT sẽ triển khai năm 2016 là 10 chương trình.