Hiển thị
  28/02/2017

ISO/IEC 17025:2005

Thông tin về dịch vụ tư vấn ISO/IEC 17025:2005

  28/02/2017

Thử nghiệm thành thạo

Thông tin về dịch vụ thử nghiệm thành thạo

  19/12/2016

Kiềm nghiệm kiểm chứng

Văn bản và tài liệu tham khảo về lĩnh vực kiểm nghiệm kiểm chứng

  13/06/2016

RETAQ thông báo kế hoạch thử nghiệm thành thạo năm 2016

Sau khi tổng hợp đăng ký tham gia các chương trình TNTT của các đơn vị gửi về, RETAQ chốt số lượng chương trình TNTT sẽ triển khai năm 2016 là 10 chương trình.