ISO/IEC 17025:2005

  28/02/2017

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KIỂM NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005

1. Giới thiệu:

  ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành.

 ISO/IEC 17025:2005 (hay TCVN ISO/IEC 17025:2008) có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

Đây là tiêu chuẩn được tích lũy kinh nghiệm nhiều năm trong việc tìm kiếm một chuẩn mực chung cho hệ thống quản lý dành cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nhằm đảm bảo kết quả đo lường/thử nghiệm đạt được kết quả tin cậy nhất.

 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng, vì vậy tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường/thử nghiệm tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.

 2. Đối tượng khách hàng:

 RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và vận hành quản lý phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho các phòng thử nghiệm chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản, bao gồm:

- Các phòng thử nghiệm tư nhân cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng thực phẩm.

- Các phòng thử nghiệm thuộc các đơn vị sự nghiệp như các trạm kiểm nghiệm, các Trung tâm kiểm nghiệm trực thuộc các Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Chi cục đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Các phòng thử nghiệm thuộc các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.

 3. Lợi ích:

Việc xây dựng và áp dụng quản lý phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sẽ mang lại nhiều lợi ích như

  - Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm

 - Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

 - Hoà nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

- Chứng minh được năng lực thử nghiệm đối với các bên quan tâm (khách hàng, cơ quản quản lý,…)

 4. Giá dịch vụ:   thỏa thuận dựa trên quy mô của phòng thử nghiệm, năng lực hiện có và nhu cầu phát triển của quý khách hàng, RETAQ sẽ thông báo mức giá tư vấn phù hợp nhất.

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

Bình luận

Tin tức mới