Giới thiệu chung về Trung tâm

  15/04/2016

Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng Nông lâm thủy sản (gọi tắt là RETAQ) là trung tâm kỹ thuật tham gia thực hiện nhiệm vụ công trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, được thành lập theo Quyết định số: 198/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

RETAQ có năng lực để triển khai phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, đóng vai trò như một phòng kiểm nghiệm kiểm chứng quốc gia về an toàn thực phẩm. RETAQ đáp ứng đầy đủ điều kiện để thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật nêu trong các hiệp định SPS mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết.

RETAQ có khả năng hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đánh giá rủi ro và truyền thông về nguy cơ an toàn thực phẩm…

Sơ đồ mô hình tổ chức của RETAQ:


        NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

         1. Tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

         2. Thực hiện nhiệm vụ là phòng kiểm nghiệm kiểm chứng quốc gia vềlĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

         3. Thực hiện đánh giá nguy cơ và truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm;

         4. Cung ứng các dịch vụ công về kiểm nghiệm, kiểm nghiệm kiểm chứng, thử nghiệm thành thạo, đánh giá chứng nhận hợp chuẩn hợp quy;

         5. Cung ứng các dịch vụ tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.


CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU CỦA CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm chứng.

         Phân tích các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

         Kiểm nghiệm kiểm chứng các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối theo yêu cầu để xử lý khi có tranh chấp về kết quả kiểm nghiệm;

         Tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng các chỉ tiêu hóa học và sinh học;

         Cung cấp dịch vụ triển khai các đề tài khoa học, chương trình, dự án,... trong lĩnh vực kiểm nghiệm, đánh giá rủi ro;

          Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo về lĩnh vực kiểm nghiệm;

          Tư vấn lựa chọn và đào tạo các phương pháp phân tích nhanh về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

          Tư vấn xây dựng/cải tiến và triển khai phương pháp/ ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm;

         Lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

        Tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005, nguyên tắc HACCP trong doanh nghiệp chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản;

         Tư vấn về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở thu mua/sơ chế/giết mổ, nơi bày bán sản phẩm);

        Tư vấn xây dựng và áp dụng qui phạm thực hành nuôi trồng tốt (GAP) cho các cơ sở trồng trọt; chăn nuôi; thủy sản;

        Cung cấp dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo... về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm;

        Cung cấp dịch vụ triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, các chương trình, dự án nghiên cứu hoặc sản xuất,... trong lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm;

        Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm thực phẩm.

          Lĩnh vực phân tích, truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm

         Cung cấp dịch vụ điều tra, truy xuất nguồn gốc, xác định các mối nguy trong chuỗi sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản;

         Tư vấn các giải pháp cho việc ngăn ngừa, giảm thiểu các mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm;

         Dịch vụ truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm (xây dựng các pano, áp phích, phóng sự...);


            NĂNG LỰC TRANG THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM VÀ CON NGƯỜI

Trang thiết bị

            RETAQ được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, trang bị hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại chuyên dụng phục vụ các hoạt động kiểm nghiệm:

            Kiểm nghiệm:

           Với hệ thống phòng kiểm nghiệm, và trang thiết bị kiểm nghiệm được đầu tư hiện đại, đồng bộ, khi đi vào hoạt động RETAQ có đủ năng lực để triển khai phân tích các chỉ tiêu đáp ứng quy định của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới về kiểm soát an toàn thực phẩm như: nhóm chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hoocmon tăng trưởng, độc tố vi nấm, độc tố sinh học, kim loại nặng, vi sinh vật gây bệnh, các chỉ tiêu về cảm quan, chất lượng và dinh dưỡng….

           Ngoài các năng lực như một phòng kiểm nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm như đề cập ở trên, RETAQ còn được đầu tư để có thể thực hiện được các phân tích đối với các chỉ tiêu đặc thù khác trong thực phẩm như: xác định các dạng thực phẩm đã qua chiếu xa; xác định hoạt độ phóng xạ trong thực phẩm, đất, nước; xác định được các thực phẩm biến đổi gen và hàm lượng thực phẩm biến đối gen; xác định tỷ lệ đồng vị phóng xạ bền trong thực phẩm, xác định thôi nhiễm thực phẩm đối với các dụng cụ và vật liệu bao gói; và được trang bị  các công cụ kỹ thuật (công nghệ gen, tỷ lệ đồng vị, hàm lượng các nguyên tố ..) để phục vụ cho mục đích truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm.

Nhân sự

           Ngoài lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn, học vấn cao tại Trung tâm, RETAQ còn hợp tác với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kiểm nghiệm và chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1-6, trải dài từ Bắc vào Nam.

            RETAQ cam kết sẽ cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến Quý khách hàng.


         MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT ĐÃ THỰC HIỆN

           1. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng phòng kiểm nghiệm cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk, Hà Nội, Thái Nguyên...

           2. Tổ chức các khóa đào tạo về xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp, tính toán độ không đảm bảo đo, xử lý số liệu sau xác nhận giá trị sử dụng đối với một số chỉ tiêu hóa học và vi sinh.

           3. Tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo các chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học như: beta agonist, tetracyclines, histamine, trifluraline, các chất chuyển hóa nhóm Nitrofurans, Chloramphenicol, MalachiteGreen/ Leuco-Malachite Green, Floroquinolones...

           4. Sản xuất và phát sóng các phóng sự giới thiệu về mô hình chuỗi liên kết từ nuôi trồng, sơ chế, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản

           5. Sản xuất và phát sóng các chương trình phổ biến kiến thức về lĩnh vực chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

           6. Xây dựng và in ấn các tờ rơi về tác hại, thiệt hại và các khuyến nghị của việc sử dụng không đúng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng rau, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, việc sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

           7. Phối hợp với  Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), tổ chức Y tế thế giới (WHO) triển khai Dự án “ Giám sát kháng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam”

           8. Triển khai đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu bổ sung các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong sản xuất, chế biến cá tra và đề xuất hàm lượng nước phù hợp trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh”.

           9. Tư vấn áp dụng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP trong sản xuất gạocho Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương.

          10. Tư vấn, đào tạo kiến thức về kiểm soát vi sinh vật (đặc biệt là Listeria monocytogenes) cho doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu.

Bình luận

Tin tức mới