Cung cấp mẫu QC

  28/02/2017

 DỊCH VỤ CUNG CẤP MẪU QC

1. Giới thiệu:

Mẫu QC (Quality control materials) hay mẫu chuẩn là mẫu đã biết trước nồng độ, được sử dụng như một công cụ kinh tế trong việc đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, giúp các phòng thử nghiệm kiểm tra tay nghề, đào tạo kiểm nghiệm viên cũng như kiểm soát chất lượng phương pháp phân tích một cách hiệu quả.

2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp các mẫu QC chỉ tiêu hóa học lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các phòng thử nghiệm trên toàn quốc.

3. Giá dịch vụ dự kiến: 0,5-2 triệu đồng /mẫu

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

Bình luận